Privacybeleid

Binnen Van Hulzen wordt gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers, klanten, relaties van klanten, leveranciers en partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het uitvoeren van overeenkomsten en op basis van gerechtvaardigd (bedrijfs)belang.

Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en digitalisering stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Van Hulzen is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparatie.

Van Hulzen geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen. Het privacybeleid van Van Hulzen is in lijn met nationale en Europese wet- en regelgeving.

Uitgangspunten

Van Hulzen gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Van Hulzen houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding
Van Hulzen zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie
Van Hulzen verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om overeenkomsten goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Van Hulzen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Van Hulzen voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Van Hulzen heeft daartoe een beleidsdocument opgesteld.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, stelt Van Hulzen een verwerkersovereenkomst op waarin afspraken staan over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen
Van Hulzen honoreert alle rechten van betrokkenen.

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe Van Hulzen met persoonsgegevens omgaat.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy? Geef deze dan via e-mail door aan [email protected].